تقدیر جهادگران نمونه جهاددانشگاهی خوزستان

۱۵ مرداد ۱۳۹۹ ۲
	تقدیر جهادگران نمونه جهاددانشگاهی خوزستان
	تقدیر جهادگران نمونه جهاددانشگاهی خوزستان