نشست مشترک رییس سازمان جهاد دانشگاهی و سرپرست پارک علم و فناوری خوزستان

۰۵ مرداد ۱۳۹۸ ۱۶

در نشست مشترک رییس سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان و سرپرست پارک علم و فناوری استان، توسعه همکاری ها در حوزه اشتغال به بحث و بررسی گذاشته شد.