بازدید رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از جهاد دانشگاهی خوزستان

۱۰ شهریور ۱۳۹۸ ۱۸
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از بخش های مختلف جهاد دانشگاهی خوزستان، از جمله مرکز خدمات تخصصی پزشکی، مرکز خدمات بازرسی، مرکز تولید فرآورده های شیمیایی و خط تولید مته حفاری بازدید کرد.
بازدید رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان از خط تولید مته حفاری
بازدید رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از مرکز تولید فرآورده‌های شیمیایی
بازدید رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از مرکز خدمات تخصصی پزشکی جهاد دانشگاهی خوزستان
بازدید رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از مرکز خدمات تخصصی پزشکی
بازدید دکتر امید حاجتی از مرکز پزشکی جهاد دانشگاهی خوزستان
تشریح روند بازسازی و توسعه مرکز پزشکی توسط مدیر مرکز
تشریح روند اجرای پروژه بازسازی و توسعه مرکز پزشکی جهاد دانشگاهی خوزستان
بازدید رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان از مرکز تولید فرآورده‌های شیمیایی جهاد دانشگاهی