مرکز درمان ناباروری

تاریخ برگزاری : ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
تاریخ پایان برگزاری : ۳۰ مهر ۱۳۹۹
رویدادهای عمومی سازمان
مرکز درمان ناباروری

مرکز جراحی محدود و درمان ناباروری جهاد دانشگاهی خوزستان

- کلیه اعمال تخصصی درمان ناباروری زنان و مردان

- هیستروسکوپی و لاپاراسکوپی

- واریکوسلکتومی میکروسکوپی ، بیوپسی میکروسکوپی 

- آزمایشگاه جنین شناسی و ژنتیک

- غربالگری بیماریهای ژنتیکی، انتخاب جنسیت : PGD

- آزمایشگاه تشخیص طبی، اندرولوژی و پاتولوژی

- میکرواینجکشن ، IUI , IVF

- سونوگرافی، رادیولوژی، داروخانه، فیزیوتراپی

 

آدرس :  اهواز - پردیس، بلوارگلدیس

شماره تماس : ۳۳۷۲۰۱۵۴ - ۳۳۷۲۰۱۵۸