شورای راهبری مته های حفاری با حضور رییس جهاد دانشگاهی در اهواز

۱۲ تیر ۱۳۹۹ ۱۲

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خوزستان، رییس جهاد دانشگاهی در سفری یک روزه به اهواز، ضمن بازدید از خط تولید متههای حفاری، در شورای راهبری این پروژه نیز شرکت کرد.