دیدار رییس جهاد دانشگاهی خوزستان با آیت الله شفیعی

۲۳ مهر ۱۳۹۹ | ۰۸:۵۶ ۸
دیدار رییس جهاد دانشگاهی خوزستان با آیت الله شفیعی
دیدار رییس جهاد دانشگاهی خوزستان با آیت الله شفیعی
دیدار رییس جهاد دانشگاهی خوزستان با آیت الله شفیعی
دیدار رییس جهاد دانشگاهی خوزستان با آیت الله شفیعی
دیدار رییس جهاد دانشگاهی خوزستان با آیت الله شفیعی
دیدار رییس جهاد دانشگاهی خوزستان با آیت الله شفیعی
دیدار رییس جهاد دانشگاهی خوزستان با آیت الله شفیعی
دیدار رییس جهاد دانشگاهی خوزستان با آیت الله شفیعی