آیین تکریم معاون سابق و معارفه سرپرست معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان

۱۲ آذر ۱۳۹۹ | ۰۹:۰۷ ۶
آیین تکریم معاون سابق و معارفه سرپرست معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان
آیین تکریم معاون سابق و معارفه سرپرست معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان
آیین تکریم معاون سابق و معارفه سرپرست معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان
آیین تکریم معاون سابق و معارفه سرپرست معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان
آیین تکریم معاون سابق و معارفه سرپرست معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان
آیین تکریم معاون سابق و معارفه سرپرست معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان