بازدید دکتر طیبی، رییس جهاد دانشگاهی از خط تولید مته های حفاری جهاد دانشگاهی خوزستان

۱۲ آذر ۱۳۹۹ | ۲۱:۵۶ ۴
بازدید دکتر طیبی، رییس جهاد دانشگاهی از خط تولید مته های حفاری جهاد دانشگاهی خوزستان
بازدید دکتر طیبی، رییس جهاد دانشگاهی از خط تولید مته های حفاری جهاد دانشگاهی خوزستان
بازدید دکتر طیبی، رییس جهاد دانشگاهی از خط تولید مته های حفاری جهاد دانشگاهی خوزستان
بازدید دکتر طیبی، رییس جهاد دانشگاهی از خط تولید مته های حفاری جهاد دانشگاهی خوزستان