شورای راهبری مته های حفاری با حضور رییس جهاد دانشگاهی در اهواز

۱۲ آذر ۱۳۹۹ | ۲۲:۰۱ ۷
شورای راهبری مته های حفاری با حضور رییس جهاد دانشگاهی در اهواز
شورای راهبری مته های حفاری با حضور رییس جهاد دانشگاهی در اهواز
شورای راهبری مته های حفاری با حضور رییس جهاد دانشگاهی در اهواز
شورای راهبری مته های حفاری با حضور رییس جهاد دانشگاهی در اهواز
شورای راهبری مته های حفاری با حضور رییس جهاد دانشگاهی در اهواز
شورای راهبری مته های حفاری با حضور رییس جهاد دانشگاهی در اهواز
شورای راهبری مته های حفاری با حضور رییس جهاد دانشگاهی در اهواز