برگزاری آزمون استخدامی قوه قضاییه توسط جهاد دانشگاهی خوزستان

۲۱ اسفند ۱۴۰۰ | ۱۱:۳۵ ۱۸

آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه همزمان با سراسر کشور توسط مرکز آزمون جهاد دانشگاهی خوزستان برگزار شد. در این آزمون در استان خوزستان ۴۳۸۰ نفر واجد رشته‌ها به رقابت پرداختند.

برگزاری آزمون استخدامی قوه قضاییه توسط جهاد دانشگاهی خوزستان
برگزاری آزمون استخدامی قوه قضاییه توسط جهاد دانشگاهی خوزستان
برگزاری آزمون استخدامی قوه قضاییه توسط جهاد دانشگاهی خوزستان
برگزاری آزمون استخدامی قوه قضاییه توسط جهاد دانشگاهی خوزستان
برگزاری آزمون استخدامی قوه قضاییه توسط جهاد دانشگاهی خوزستان
برگزاری آزمون استخدامی قوه قضاییه توسط جهاد دانشگاهی خوزستان
برگزاری آزمون استخدامی قوه قضاییه توسط جهاد دانشگاهی خوزستان
برگزاری آزمون استخدامی قوه قضاییه توسط جهاد دانشگاهی خوزستان
برگزاری آزمون استخدامی قوه قضاییه توسط جهاد دانشگاهی خوزستان
برگزاری آزمون استخدامی قوه قضاییه توسط جهاد دانشگاهی خوزستان
برگزاری آزمون استخدامی قوه قضاییه توسط جهاد دانشگاهی خوزستان
برگزاری آزمون استخدامی قوه قضاییه توسط جهاد دانشگاهی خوزستان
برگزاری آزمون استخدامی قوه قضاییه توسط جهاد دانشگاهی خوزستان
برگزاری آزمون استخدامی قوه قضاییه توسط جهاد دانشگاهی خوزستان
برگزاری آزمون استخدامی قوه قضاییه توسط جهاد دانشگاهی خوزستان
برگزاری آزمون استخدامی قوه قضاییه توسط جهاد دانشگاهی خوزستان
برگزاری آزمون استخدامی قوه قضاییه توسط جهاد دانشگاهی خوزستان
برگزاری آزمون استخدامی قوه قضاییه توسط جهاد دانشگاهی خوزستان