غرفه ایکنای خوزستان در نمایشگاه قرآن

۲۸ خرداد ۱۴۰۱ | ۱۲:۰۳ ۱۲

نمایشگاه کتاب، قرآن و محصولات فرهنگی خوزستان از 19 تا 26 خردادماه در محل نمایشگاه بین اللملی اهواز برگزار شد که یک غرفه از این نمایشگاه نیز به خبرگزاری ایکنای خوزستان اختصاص یافت.

غرفه ایکنای خوزستان در نمایشگاه قرآن
غرفه ایکنای خوزستان در نمایشگاه قرآن
غرفه ایکنای خوزستان در نمایشگاه قرآن
غرفه ایکنای خوزستان در نمایشگاه قرآن
غرفه ایکنای خوزستان در نمایشگاه قرآن
غرفه ایکنای خوزستان در نمایشگاه قرآن
غرفه ایکنای خوزستان در نمایشگاه قرآن
غرفه ایکنای خوزستان در نمایشگاه قرآن
غرفه ایکنای خوزستان در نمایشگاه قرآن
غرفه ایکنای خوزستان در نمایشگاه قرآن
غرفه ایکنای خوزستان در نمایشگاه قرآن
غرفه ایکنای خوزستان در نمایشگاه قرآن