مرحله نهایی مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در استان خوزستان

۳۰ بهمن ۱۴۰۲ | ۱۳:۵۸ ۸
نام تهیه‌کننده: محمد محمدعلی پور
مرحله نهایی مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در استان خوزستان
مرحله نهایی مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در استان خوزستان
مرحله نهایی مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در استان خوزستان
مرحله نهایی مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در استان خوزستان
مرحله نهایی مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در استان خوزستان
مرحله نهایی مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در استان خوزستان
مرحله نهایی مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در استان خوزستان
مرحله نهایی مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در استان خوزستان