اختتامیه مرحله استانی مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در استان خوزستان

۳۰ بهمن ۱۴۰۲ | ۱۴:۰۰ ۲۱
نام تهیه‌کننده: محمد محمدعلی پور
اختتامیه مرحله استانی مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در استان خوزستان
اختتامیه مرحله استانی مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در استان خوزستان
اختتامیه مرحله استانی مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در استان خوزستان
اختتامیه مرحله استانی مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در استان خوزستان
اختتامیه مرحله استانی مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در استان خوزستان
اختتامیه مرحله استانی مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در استان خوزستان
اختتامیه مرحله استانی مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در استان خوزستان
اختتامیه مرحله استانی مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در استان خوزستان
اختتامیه مرحله استانی مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در استان خوزستان
اختتامیه مرحله استانی مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در استان خوزستان
اختتامیه مرحله استانی مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در استان خوزستان
اختتامیه مرحله استانی مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در استان خوزستان
اختتامیه مرحله استانی مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در استان خوزستان
اختتامیه مرحله استانی مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در استان خوزستان
اختتامیه مرحله استانی مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در استان خوزستان
اختتامیه مرحله استانی مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در استان خوزستان
اختتامیه مرحله استانی مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در استان خوزستان
اختتامیه مرحله استانی مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در استان خوزستان
اختتامیه مرحله استانی مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در استان خوزستان
اختتامیه مرحله استانی مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در استان خوزستان
اختتامیه مرحله استانی مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در استان خوزستان