مدیریت اجرایی شعب اخذ رأی منطقه ۲۷ انتخابات اهواز توسط سازمان جهاددانشگاهی خوزستان

۱۱ اسفند ۱۴۰۲ | ۲۲:۵۹ ۲۱
نام تهیه‌کننده: محمد محمدعلی پور

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خوزستان ، با توجه به محول نمودن مدیریت اجرایی شعب اخذ رأی منطقه ۲۷ انتخابات به سازمان جهاددانشگاهی خوزستان از اوایل آذر ماه ۱۴۰۲ فرآیند کار توسط یک گروه ۴ نفره از کارکنان سازمان آغاز شد.

از نکات قابل توجه همکاری کارکنان سازمان جهاددانشگاهی خوزستان در فرآیند اخذ رأی شعب بود که نسبت به دوره های قبل رشد فزاینده‌ای داشت بحمدالله در این دوره ۲۵ نفر از کارکنان سازمان در قالب رئیس شعبه، معاون شعبه، منشی، نماینده فرماندار و غیره با رئیس منطقه ۲۷ همکاری خالصانه ای داشتند.

مدیریت اجرایی شعب اخذ رأی منطقه ۲۷ انتخابات اهواز توسط سازمان جهاددانشگاهی خوزستان
مدیریت اجرایی شعب اخذ رأی منطقه ۲۷ انتخابات اهواز توسط سازمان جهاددانشگاهی خوزستان
مدیریت اجرایی شعب اخذ رأی منطقه ۲۷ انتخابات اهواز توسط سازمان جهاددانشگاهی خوزستان
مدیریت اجرایی شعب اخذ رأی منطقه ۲۷ انتخابات اهواز توسط سازمان جهاددانشگاهی خوزستان
مدیریت اجرایی شعب اخذ رأی منطقه ۲۷ انتخابات اهواز توسط سازمان جهاددانشگاهی خوزستان
مدیریت اجرایی شعب اخذ رأی منطقه ۲۷ انتخابات اهواز توسط سازمان جهاددانشگاهی خوزستان
مدیریت اجرایی شعب اخذ رأی منطقه ۲۷ انتخابات اهواز توسط سازمان جهاددانشگاهی خوزستان
مدیریت اجرایی شعب اخذ رأی منطقه ۲۷ انتخابات اهواز توسط سازمان جهاددانشگاهی خوزستان
مدیریت اجرایی شعب اخذ رأی منطقه ۲۷ انتخابات اهواز توسط سازمان جهاددانشگاهی خوزستان
مدیریت اجرایی شعب اخذ رأی منطقه ۲۷ انتخابات اهواز توسط سازمان جهاددانشگاهی خوزستان
مدیریت اجرایی شعب اخذ رأی منطقه ۲۷ انتخابات اهواز توسط سازمان جهاددانشگاهی خوزستان
مدیریت اجرایی شعب اخذ رأی منطقه ۲۷ انتخابات اهواز توسط سازمان جهاددانشگاهی خوزستان
مدیریت اجرایی شعب اخذ رأی منطقه ۲۷ انتخابات اهواز توسط سازمان جهاددانشگاهی خوزستان
مدیریت اجرایی شعب اخذ رأی منطقه ۲۷ انتخابات اهواز توسط سازمان جهاددانشگاهی خوزستان
مدیریت اجرایی شعب اخذ رأی منطقه ۲۷ انتخابات اهواز توسط سازمان جهاددانشگاهی خوزستان
مدیریت اجرایی شعب اخذ رأی منطقه ۲۷ انتخابات اهواز توسط سازمان جهاددانشگاهی خوزستان
مدیریت اجرایی شعب اخذ رأی منطقه ۲۷ انتخابات اهواز توسط سازمان جهاددانشگاهی خوزستان
مدیریت اجرایی شعب اخذ رأی منطقه ۲۷ انتخابات اهواز توسط سازمان جهاددانشگاهی خوزستان
مدیریت اجرایی شعب اخذ رأی منطقه ۲۷ انتخابات اهواز توسط سازمان جهاددانشگاهی خوزستان
مدیریت اجرایی شعب اخذ رأی منطقه ۲۷ انتخابات اهواز توسط سازمان جهاددانشگاهی خوزستان
مدیریت اجرایی شعب اخذ رأی منطقه ۲۷ انتخابات اهواز توسط سازمان جهاددانشگاهی خوزستان