کاشت ۳۰ اصله نهال مثمر در موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان

۱۶ اسفند ۱۴۰۲ | ۱۲:۱۳ ۱۲
نام تهیه‌کننده: محمد محمدعلی پور

به مناسبت گرامیداشت روز درختکاری، ۳۰ اصله نهال مثمر در موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان کاشته شد .

کاشت ۳۰ اصله نهال مثمر در موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان
کاشت ۳۰ اصله نهال مثمر در موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان
کاشت ۳۰ اصله نهال مثمر در موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان
کاشت ۳۰ اصله نهال مثمر در موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان
کاشت ۳۰ اصله نهال مثمر در موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان
کاشت ۳۰ اصله نهال مثمر در موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان
کاشت ۳۰ اصله نهال مثمر در موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان
کاشت ۳۰ اصله نهال مثمر در موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان
کاشت ۳۰ اصله نهال مثمر در موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان
کاشت ۳۰ اصله نهال مثمر در موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان
کاشت ۳۰ اصله نهال مثمر در موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان
کاشت ۳۰ اصله نهال مثمر در موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان