مراسم بازگشایی حضوری دانشگاه‌ها در موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان

۳۰ فروردین ۱۴۰۱ | ۱۱:۵۹ ۲۰

مراسم خوشامدگویی به دانشجویان به مناسبت بازگشایی حضوری دانشگاه‌ها با حضور دکتر سید علیرضا علوی رییس سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان در موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان برگزار شد.

مراسم بازگشایی حضوری دانشگاه‌ها در موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
مراسم بازگشایی حضوری دانشگاه‌ها در موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
مراسم بازگشایی حضوری دانشگاه‌ها در موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
مراسم بازگشایی حضوری دانشگاه‌ها در موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
مراسم بازگشایی حضوری دانشگاه‌ها در موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
مراسم بازگشایی حضوری دانشگاه‌ها در موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
مراسم بازگشایی حضوری دانشگاه‌ها در موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
مراسم بازگشایی حضوری دانشگاه‌ها در موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
مراسم بازگشایی حضوری دانشگاه‌ها در موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
مراسم بازگشایی حضوری دانشگاه‌ها در موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
مراسم بازگشایی حضوری دانشگاه‌ها در موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
مراسم بازگشایی حضوری دانشگاه‌ها در موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
مراسم بازگشایی حضوری دانشگاه‌ها در موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
مراسم بازگشایی حضوری دانشگاه‌ها در موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
مراسم بازگشایی حضوری دانشگاه‌ها در موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
مراسم بازگشایی حضوری دانشگاه‌ها در موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
مراسم بازگشایی حضوری دانشگاه‌ها در موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
مراسم بازگشایی حضوری دانشگاه‌ها در موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
مراسم بازگشایی حضوری دانشگاه‌ها در موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
مراسم بازگشایی حضوری دانشگاه‌ها در موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان