جشنواره دانشجویی ورزش همگانی در مجتمع آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۱۴:۱۶ ۱۵

سومین دوره جشنواره دانشجویی ورزش همگانی با شرکت نزدیک به 70 دانشجو در دو بخش دختران و پسران در مجتمع آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان برگزار شد.

جشنواره دانشجویی ورزش همگانی در مجتمع آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان
جشنواره دانشجویی ورزش همگانی در مجتمع آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان
جشنواره دانشجویی ورزش همگانی در مجتمع آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان
جشنواره دانشجویی ورزش همگانی در مجتمع آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان
جشنواره دانشجویی ورزش همگانی در مجتمع آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان
جشنواره دانشجویی ورزش همگانی در مجتمع آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان
جشنواره دانشجویی ورزش همگانی در مجتمع آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان
جشنواره دانشجویی ورزش همگانی در مجتمع آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان
جشنواره دانشجویی ورزش همگانی در مجتمع آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان
جشنواره دانشجویی ورزش همگانی در مجتمع آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان
جشنواره دانشجویی ورزش همگانی در مجتمع آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان
جشنواره دانشجویی ورزش همگانی در مجتمع آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان
جشنواره دانشجویی ورزش همگانی در مجتمع آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان
جشنواره دانشجویی ورزش همگانی در مجتمع آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان
جشنواره دانشجویی ورزش همگانی در مجتمع آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان