آموزشی - آرشیو

معاون آموزشی سازمان جهاد دانشگاهی استان خبر داد

برگزاری آزمون استخدامی محلی تامین اجتماعی با همکاری مرکز آزمون جهاد دانشگاهی خوزستان

معاون آموزشی سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان از برگزاری آزمون استخدامی محلی سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۱ با همکاری مرکز آزمون جهاد دانشگاهی استان خبر داد.

ادامه مطلب