پژوهش و فناوری - آرشیو

فعالیت‌های جهاددانشگاهی حاصل اعتقاد به جهاد علمی و علم جهادی است
حسن محمدی‌مجد، رئیس سازمان جهاددانشگاهی خوزستان اظهار کرد :

فعالیت‌های جهاددانشگاهی حاصل اعتقاد به جهاد علمی و علم جهادی است

رئیس سازمان جهاددانشگاهی خوزستان با بیان اینکه رسالت و هدف اصلی جهاد دانشگاهی ارائه راهکارهای علمی برای حل مشکلات جامعه است، گفت: این فعالیت حاصل اعتقاد به جهاد علمی و علم جهادی است.

ادامه مطلب